02 apr 2004 17:00

Wetboek van de BTW

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie. Het voorontwerp van wet heeft enkel betrekking op de uitbreiding van de werkingssfeer van de belasting binnen de Europese Unie. Toch is spoedbehandeling aangewezen omdat de akten met betrekking tot de toetreding van hogervermelde landen in werking treden op 1 mei 2004. Het voorontwerp wordt dus voorgelegd aan de Raad van State, voor advies binnen een termijn van hoogstens vijf dagen.