02 apr 2004 17:00

Verkeersveiligheid

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet (**) goed houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet (**) goed houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Het voorontwerp voorziet onder meer dat de beslissing om de betaling van een som op te leggen voortaan aan de politierechter wordt toevertrouwd, die hiertoe een kabinetsbeschikking opstelt, zonder een openbare zitting van de rechtbank te moeten passeren. De gerechtelijke procedure wordt dus eenvoudiger. De procedure van beschikking tot betalen is enkel van toepassing in de gevallen waarin de onmiddellijke inning niet tot betaling heeft geleid, met name: - de overschrijding van de maximale toegelaten snelheid; - het besturen onder invloed van alcohol; - het negeren van een rood of oranje-geel verkeerslicht, vastgesteld op geautomatiseerde wijze of met behulp van en technisch hulpmiddel. Voor weggebruikers die een overtreding begaan en wiens inkomenssituatie precair is bestaan er alternatieve maatregelen voor de betaling van een bedrag. (*) zie ook de Ministerraad van 19 december 2003 en die van 20-21 maart 2004. (**) tot wijziging van de wet van 7 februari 2003 houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid.