02 apr 2004 17:00

Personeel van instellingen van openbaar nut

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het statuut van sommige instellingen van openbaar nut.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het statuut van sommige instellingen van openbaar nut.

De eerste doelstelling van dit ontwerp is het corrigeren van sommige anomalieën bij hetgeen voor de instellingen van openbaar nut dient gelezen te worden van de bepalingen van het koninklijk besluit (**) tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten. De tweede doelstelling bestaat erin de instellingen van openbaar nut de nodige tijd te gunnen om over te gaan tot de voorafgaande doorvoering van de evaluatiecyclus. Deze evaluatiecyclus heeft tot doel de werking van de organisatie en de ontwikkeling van de medewerker te verbeteren. De taak van de evaluator is in dit opzicht dus essentieel. De evaluator moet een passende opleiding volgen. Die opleiding moet voorafgaan aan de eerste evaluatieperiode. Het ontwerp van koninklijk besluit stelt dan ook voor om de inwerkingtreding van de evaluatiecyclus (aanvankelijk voorzien voor 1 januari 2004) uit te stellen. Die inwerkingtreding zou stapsgewijs tot 31 december 2004 gebeuren. (*) van 8 januari 1973. (**) van 2 augustus 2002.