02 apr 2004 17:00

Broeikasgassen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, keurde Ministerraad het voorstel aan de Gewesten goed inzake de toewijzing van emissierechten aan de installaties van Defensie die onder het toepassingsgebied van de richtlijn (*) vallen tot vaststelling en regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, keurde Ministerraad het voorstel aan de Gewesten goed inzake de toewijzing van emissierechten aan de installaties van Defensie die onder het toepassingsgebied van de richtlijn (*) vallen tot vaststelling en regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten.

De richtlijn voorziet in een emissiehandelssysteem voor broeikasgassen. Zij ondersteunt de verbintenis die de Europese Unie onder het Kyotoprotocol op zich heeft genomen om haar broeikasgasemissies te verminderen en voorziet de installatie van een emissiehandelssysteem op 1 januari 2005 op het grondgebied van de uitgebreide Europese Unie (EU 25). Aangezien bepaalde infrastructuren van Defensie onder het toepassingsgebied van die richtlijn vallen wordt het volgende voorzien: - de aflevering van vergunningen voor broeikasgasemissies aan militaire installaties; - de berekening van emissierechten voor elke militaire installatie op basis van de toewijzingsleutel vastgesteld door de Gewesten; - de organisatie van het toezicht en de monitoring van de broeikasgasemissies. (*) 2003/87/EG van 13 oktober 2003.