22 apr 2005 17:00

Domaniale wet

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van domaniale wet goed.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van domaniale wet goed.

De wet (*) met betrekking tot de vervreemding van onroerende domeingoederen machtigt de Minister van Financiën de onroerende domeingoederen, openbaar, uit de hand of bij wijze van ruil te vervreemden. Daarnaast kan de Minister ook een zakelijk onroerend recht vestigen of vervreemden. Die machtiging is echter beperkt tot de goederen die niet meer waard zijn dan 50 miljoen frank (1.250.000 euro), behalve wanneer het gaat om openbare verkoping of wanneer de onteigening omwille van het algemeen belang bij wet is uitgevaardigd. Wanneer de waarde van de goederen dat bedrag overtreft, is het de Kamer van Volksvertegenwoordigers die de overeenkomsten a posteriori moet goedkeuren. Dat gebeurt door middel van zogenaamde domaniale wetten. Dit voorontwerp heeft als doel verschillende overeenkomsten over domaniale onroerende goederen, bij minnelijke akte door de administratie in 2003 en 2004 gesloten, te laten goedkeuren. De onroerende transakties waren al in de begroting opgenomen. (*) van 31 mei 1923 gewijzigd bij domaniale wet van 22 december 1949, bij de wet van 3 augustus 1962, bij domaniale wet van van 2 juli 1962, en bij artikel 57 van de programmawet van 6 juli 1989.