21 dec 2006 16:00

Doorstromingsprogramma's

Hoger voordeel voor aangeworven werklozen die in een gemeente wonen waarin de werkloosheid minstens 20% hoger ligt dan het gemiddelde van de regio.

Hoger voordeel voor aangeworven werklozen die in een gemeente wonen waarin de werkloosheid minstens 20% hoger ligt dan het gemiddelde van de regio.

Het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de doorstromingsprogramma's wordt gewijzigd door een ontwerp van samenwerkingsakkoord. Dit ontwerp werd ingediend door de minister van Werk Peter Vanvelthoven en goedgekeurd door de ministerraad. Het ontwerp geeft uitvoering aan een beslissing die werd genomen in het kader van de werf "Arbeidsmarktbeleid" van de ministerraad van 19 mei 2006. Deze beslissing bepaalt dat de doorstromingsprogramma's een hoger voordeel voorzien indien een werkloze aangeworven wordt die woont in een gemeente waarin de werkloosheid minstens 20% hoger ligt dan het gemiddelde van de regio. In Brussel zijn er slechts enkele gemeenten die aan die voorwaarde voldoen. Om aan dit probleem te verhelpen zullen de werklozen uit de 5 gemeenten met de hoogste werkloosheidsgraad van de regio automatisch kunnen genieten van het verhoogde voordeel. De ministerraad keurde ook het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma'. en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.