20 nov 2020 16:19

Dringende bepalingen inzake fiscaliteit en fraudebestrijding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed over dringende bepalingen inzake fiscaliteit en fraudebestrijding.

Het voorontwerp bevat een regeling tot herstel van de oude bepalingen van de deeleconomie. Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest uitgesproken over de regeling van het onbelast bijverdienen. Deze regeling wil ook een wettelijke basis geven om onderzoekers met een bachelordiploma een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toe te kennen.

Op vlak van fraudebestrijding, voorziet het voorontwerp een aanpassing van de interestaftrekbeperking uit het Wetboek van de inkomstenbelasting, overeenkomstig de opmerkingen van de Europese Commissie. Dit moet ook voor een betere omzetting zorgen van Richtlijn (EU) 2016/1164 van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken, die rechtstreeks invloed hebben op de werking van de interne markt. Voorts voorziet het voorontwerp defensieve fiscale maatregelen tegen de rechtsgebieden die op de Europese lijst van “non-cooperative jurisdictions for tax purposes” werden geplaatst. Tot slot worden bepaalde wijzigingen aangebracht in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wegens een arrest van het Grondwettelijk Hof.

Het voorontwerp wordt voor dringend advies voorgelegd aan de Raad van State.