07 feb 2013 19:30

Dringende bepalingen inzake fraudebestrijding

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding. Het voorstel van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombé voert het actieplan 2012-2013 van het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude uit en stelt bijkomende maatregelen in die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak in november 2012 heeft genomen.

In de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld wordt het begrip ernstige fiscale fraude ingevoerd. Elke ernstige fiscale fraude, georganiseerd of niet zal als onderliggend misdrijf worden beschouwd. Het strafrecht wordt op dit vlak aangepast.

De wet over de cel voor Financiële Informatieverstrekking wordt aangepast door de beperking van contante betalingen uit te breiden tot  5000 euro voor de verkopen van particulieren aan handelaren in edele metalen. De programmawet van 29 december 2010 wordt eveneens aangepast om de identificatieverplichting uit te breiden tot de verkoop van metalen die de klant contant betaalt. Na raadpleging van de sector en de betrokken partners, met name Infrabel, beslist de ministerraad ook dat personen actief in het opkoopcircuit, het recycleren en de handel in oude of kostbare metalen, de gerecycleerde en gebruikte koperkabels niet meer contant kunnen betalen.
Ondernemingen die drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening hebben neergelegd worden uit de Kruispuntbank geschrapt. Als de onderneming toch een jaarrekening indient, wordt de schrapping ongedaan gemaakt. Ondernemingen die niet aan een aantal criteria beantwoorden en die aldus niet als bestaande kunnen worden beschouwd, worden eveneens geschrapt. Het voorontwerp van wet wordt aan de Raad van State voorgelegd.