26 aug 2020 16:19

Dringende oproep van de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk voor een vlottere coördinatie van de verschillende maatregelen in de strijd tegen het SARS CoV-2 virus

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk trekken aan de alarmbel i.v.m. de wijze waarop besluitvorming vandaag gebeurt over preventie van virusoverdracht via het werk.

De directe aanleiding hiertoe zijn enkele provinciebesluiten inzake seizoenarbeid, onvoldoende kennis over en aandacht voor de rol die arbeidsartsen opnemen en kunnen opnemen in de preventie van virusoverdracht en merkwaardige beslissingen en praktijken rond het testen en rond het nemen van de temperatuur van werknemers.

Vandaag moeten de sociale partners, voor wat het domein van het werk betreft, vaststellen dat niet enkel op het terrein verwarring ontstaat door de tussenkomst van diensten die niet vertrouwd zijn met de arbeidswereld, maar dat er ook op vlak van de regelgeving incoherenties zijn doordat zelfs tegenstrijdige bepalingen op verschillende bevoegdheidsniveaus worden opgesteld, via koninklijke en ministeriële besluiten, politiebesluiten van Gouverneurs, …

De afwezigheid van een duidelijke logistiek toepasbare regelgeving of van een link met bestaande akkoorden, onder meer tussen de sociale partners, is niet van aard om de rechtszekerheid en efficiëntie van het systeem te bevorderen.

De Hoge Raad meent dat een systematisch voorafgaand overleg met de betrokken sociale partners moet worden voorzien wanneer een preventiemaatregel hen aanbelangt.

Om ervoor te zorgen dat de aanpak in deze fase van de epidemie ook effectief en efficiënt zou gebeuren, dringen de sociale partners aan op coherentie, eenvormigheid en duidelijkheid van maatregelen. Dit vereist vooreerst dat de beslissingen (op alle bestuursniveaus) die gevolgen hebben voor de arbeidsverhoudingen voor het hele land worden gecoördineerd en beslist door één "leidende instantie". Dit vereist eveneens dat alle preventiemaatregelen van virusbestrijding die zich afspelen binnen de arbeidsrelaties door deze ééngemaakte leidende instantie systematisch worden voorgelegd aan de Hoge Raad die steeds in overleg is met de FOD WASO.

De sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een aantal principes uitgewerkt die als raamwerk moeten dienen voor het bepalen en evalueren van deze maatregelen.

In bijlage de oproep van de sociale partners.

Verantwoordelijke uitgever en contactpersoon:
Karel Van Damme, Voorzitter van de Hoge Raad PBW
karel.vandamme@werk.belgie.be
0476/555.001