19 mei 2006 17:00

Drugs en drugverslaving

Meldingsplicht over drugs en drugverslaving bij het Belgisch Focal point van het Europees informatienetwerk

Meldingsplicht over drugs en drugverslaving bij het Belgisch Focal point van het Europees informatienetwerk

De ministerraad besliste de wetgeving die de meldingsplicht aan het Belgisch Focal point van het Europees informatienetwerk voor drugs en drugverslaving regelt te wijzigen. Het koninklijk besluit van 29 juni 2003 verplicht elk medisch en toxicologisch laboratorium om de resultaten van staalanalysen (drugs en klinische stalen) die positief testen op illegale drugs aan het Belgisch Focal point te melden. De verplichting geldt ook wanneer de analyse in een gerechtelijk of opsporingsonderzoek kadert. Door het koninklijk besluit te wijzigen wil de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, onduidelijkheden en tekortkomingen wegwerken. De meldingsplicht zal voortaan ook de nieuwe synthetische drugs omvatten. De meldingsplicht voor de klinische laboratoria wordt beperkt tot de nieuwe synthetische drugs. De medische en forenzische laboratoria zijn verplicht gegevens door te geven over staalanalysen van slachtoffers die overleden zijn na het gebruik van nieuwe synthetische drugs, opiaten, cocaïne, amfetamine en ringgesubstitueerde amfetamines. Men voegt de plaats van intoxicatie en de concentratie van het gevonden product toe aan de verplicht te melden gegevens. In 1993 werd het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugverslaving opgericht. Dat is het referentiepunt voor informatie over drugs voor de lidstaten en voor de Europese Unie. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid werd in 1995 het Belgisch Focal point voor de gegevensinzameling. Het coördineert ook het early warning system dat informatie geeft over nieuwe psychoactieve stoffen en over drugs die een ernstig gevaar vormen. De informatie die via de meldingplicht wordt verkregen, wordt doorgestuurd naar het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugverslaving en zo naar het hele netwerk. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugverslaving en legt het voor advies aan de Raad van State voor.