03 okt 2003 17:00

Dubbele belasting en ontgaan van belasting

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol (*).

Deze Overeenkomst vervangt de Overeenkomst van 29 mei 1975 tussen België en Canada met betrekking tot dezelfde aangelegenheid. Zij beoogt hoofdzakelijk de bronheffing te verminderen met betrekking tot dividenden (5% in plaats van 15% indien de gerechtigde een vennootschap is die ten minste 10% van de stemgerechtigde aandelen bezit), intrest (10% in plaats van 15%) en royalty's (vrijstelling uitgebreid tot royalty's voor het gebruik van software of van een octrooi of voor inlichtingen omtrent ervaringen). Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002.