03 okt 2003 17:00

Ministerraad van 3 oktober 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 oktober 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 oktober 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst eraan herinnerd dat de Regering in de eindfase stapt van de voorbereiding van het begrotingsconclaaf voor het jaar 2004 en tegelijk de Tewerkstellingsconferentie klaarstoomt. Een beperkte Ministerraad werd daarover vrijdagmorgen gehouden. Van de belangrijkste beslissingen van de Ministerraad, vermelde Guy Verhofstadt de Rondetafel van het statuut van de Zelfstandigen, dat 6 november 2003 wordt de lijst van onderwerpen die op de rondetafel der zelfstandigen aan bod zullen komen (bericht 16); De Ministerraad nam ook volgende beslissingen: - een ontwerp van koninklijk besluit dat de maatregelen betreffende de halftijdse vervroegde uittreding en/of de vrijwillige vierdagenweek toepasselijk maakt op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Dendermonde, Zonhoven, Viroinval en Gembloers en op de diensten van het Waalse Gewest (bericht 4); - de aanrekening van het dossier betreffende de bestelling van begeleidingsdiensten in regie ten laste van de begroting 2003 van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (bericht 6); - het ontwerp van circulaire rond de integratie van de federale overheidsdiensten en hun beleids- en beheersorganen in de structuur van de programmabegroting (bericht 9); - de overgangsbepalingen met betrekking tot de inwerking van de wet houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid (bericht 11); - de stand van zaken, per 31 augustus 2003, van de « rampen »-dossiers die naar aanleiding van de overstromingen van eind december 2002 en begin januari 2003 werden ingediend (punt 13); - twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (2004-2008) en de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) (bericht 14); - de actualisering van de operationele kosten in verband met de bestrijding van aviaire influenza (vogelpest) en van de voorstellen inzake cofinanciering, voor 50% exclusief BTW, door de Europese Unie (bericht 17); - de deelname van een Belgisch C-130-vliegtuig aan humanitaire zendingen voor het «United Nations World Food Program » (UN WFP) (bericht 18); - het verlenen van een uitzonderlijke financiële steun voor de betaling van drie maanden nettoloon van de staatsambtenaren van de Republiek van Burundi (bericht 19); - het voorstel van FINEXPO betreffende het eerste deel van het programma der staatsleningen voor 2003 (bericht 20); - een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol (bericht 21); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees ruimteagentschap en het Europees Ruimteagentschap (ESA), betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie (bericht 22); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn (bericht 23).