03 okt 2003 17:00

Herverdeling van de arbeid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

Dit ontwerp beoogt het toepasselijk maken van de maatregelen betreffende de halftijdse vervroegde uittreding en/of de vrijwillige vierdagenweek op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Dendermonde, Zonhoven, Viroinval en Gembloux en op de diensten van het Waals Gewest. (*) ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995.