03 okt 2003 17:00

Europees Ruimteagentschap

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees ruimteagentschap en het Europees Ruimteagentschap (ESA), betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees ruimteagentschap en het Europees Ruimteagentschap (ESA), betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie (*).

De tussen het Europees Ruimteagentschap (ESA) en zijn Lidstaten gesloten overeenkomst beoogt de beveiliging van gevoelige informatie die in het kader van de programma's en werkzaamheden van ESA tot stand is gekomen en/of werd uitgewisseld, conform zijn doel en zijn bestemming als civiel agentschap voor onderzoek en ontwikkeling voor uitsluitend vreedzame doeleinden. De noodzaak van deze overeenkomst werd bewezen door de deelname van het Agentschap aan grootschalige Europese projecten zoals Galileo en GMES. Deze projecten vertonen bepaalde veiligheidsgebonden aspecten en vereisen een hoge graad van betrouwbaarheid wat betreft concipiëring en kraakbestendigheid van hun systeem. Tot hiertoe konden alleen de bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten, zij het beperkt en op weinig bevredigende manier, tegemoetkomen aan deze noodzakelijke beveiliging van de sleutelinformatie die op hen betrekking heeft. België beschikte niet over een dergelijke overeenkomst of regeling met alle deelnemende staten. De Belgische industrie werd dan ook uitgesloten van de werkzaamheden die verband houden met geclassificeerde ontwikkelingen. Met dit voorontwerp wordt hieraan verholpen.