25 apr 2008 12:56

E-government sociale zekerheid

Verslag over de stand van zaken van de e-government projecten van sociale zekerheid

Verslag over de stand van zaken van de e-government projecten van sociale zekerheid

De ministerraad nam kennis van het verslag van de werkgroep 'modernisering van het beheer van de sociale zekerheid' over de e-governmentprojecten. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de federale overheidsdiensten en de beleidscellen van de ministers, en heeft al heel wat projecten voor de modernisering van de sociale zekerheid gerealiseerd zoals de SIS-kaart, de Dimona- en de Limosa-aangifte... Het verslag dat de werkgroep nu voorstelt, geeft voor 2007 een overzicht van de belangrijkste e-governmentprojecten in de sociale zekerheid. 

Wat de DIMONA-aangifte en de multifunctionele kwartaalaangifte voor tewerkstelling (DMFA) betreft, verlopen de verwerking en de controle van de gegevens vlot. Verder komen de resultaten van de LIMOSA-aangiften en de acties om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, door controle op fouten of op gegevens van authentieke bronnen, in het verslag aan bod. 

Daarnaast licht het verslag de verschillende projecten toe, die als doel hebben om de toegang tot de gegevens van FOD Financiën door instellingen van de sociale zekerheid en vice versa te realiseren. De meeste van die projecten zijn nog in een testfase. 

Ten slotte gaf de ministerraad zijn akkoord om een aantal projecten op te starten of verder te zetten:

  • de aanpassingen in DIMONA- 30bis inzake de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling.
  • de invoering van het historisch mandaat: de invoering in de aangifte van het beheer van de principes en regels van de relaties tussen de instellingen van sociale zekerheid, sociale secretariaten en dienstverleners  door de tijd heen, zodat men de toegang tot informatie en de routering van informatie efficiënt kan regelen en de rechten en plichten van de partijen kan beheren.
  • de planning van het veralgemeend gebruik van de elektronische aangifte van sociale risico's, zodat tegen 2010 de papieren aangifte kan worden afgeschaft.
  • Trillium: de tewerkstellingsmaatregelen die een onderneming toepast worden niet meer in de balans opgenomen. Jaarlijks krijgt de werkgever een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen waarvan hij gebruik maakte dat alle werknemers en het bedrag van de financiële impact voor hem vermeldt. Daarnaast kan hij de verschillende overzichten na een aantal maanden via de portaalsite van de sociale zekerheid raadplegen.
  • de input van gegevens in het LIMOSA-kadaster, dat verscheidene 
    inspectiediensten als controle- en monitoringinstrument kunnen gebruiken. Naast informatie over detacheringen en de meldingsplicht komt er ook info over arbeidsvergunningen, beroepskaarten voor zelfstandigen en verblijfsvergunningen. Verschillende openbare instellingen op federaal, regionaal en lokaal niveau zullen dus gegevens leveren en kunnen raadplegen. 
  • Genesis- en Dolsisplatform: de uitbreiding van het genesis-platform voor de inspectiediensten van het RIZIV en de realisatie van het Dolsis-platform voor regionale inspectiediensten.
  • Working in Belgium: de realisatie van een haalbaarheidstudie over de creatie van het uniek loket voor de tewerkstelling van buitenlanders in België.

DIMONA: onmiddellijke aangifte van tewerkstelling via een elektronische melding aan de RSZ.
LIMOSA: aangifte van buitenlandse werknemers aan de RSZ.