17 mrt 2006 16:00

e-HR project

Overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure voor de implementatie van een globale oplossing voor de informatisering van de human resources

Overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure voor de implementatie van een globale oplossing voor de informatisering van de human resources

De Ministerraad besliste een overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure en bekendmaking uit te schrijven voor de implementatie van een globale oplossing voor de informatisering van de processen inzake human resources management, die gemeenschappelijk zijn voor alle FOD's en POD's. De opdracht is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk en Informatisering van de Staat. Het systeem heeft als doel de human resources beter te beheren, dit beheer beter te controleren en beslissingen door middel van statistieken en verslagen te ondersteunen. Het betreft een instrument voor personeelsbeheer, maar ook voor budgetbeheer, aangezien de personeelsenveloppe in de begroting van de Staat een belangrijke plaats inneemt. Het nieuwe systeem voor personeelsbeheer zal bestaan uit een moduleerbare databank met transversale gegevens die op een geactualiseerde en betrouwbare manier worden verzameld. Het is een unieke federale bron waar alle informatie over het personeel wordt bijgehouden en beschermd en waar alle actoren de lokale processen van inhoud voorzien. Voordelen van de geïntegreerde eHR-oplossing: - automatisering van talrijke steeds terugkerende taken - responsabilisering van de ambtenaren door het creëren van een zelfbedieningsysteem - aanzienlijke tijdwinst - uniformiteit van de gegevens en eenduidigheid van de processen - rationalisering van de ICT-investering - introductie via een uniek toegangskanaal tot de gegevens - informatie direct beschikbaar (on-line) - direct ter beschikking stellen van documenten conform de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - geaggregeerde gegevens voor het volledige federaal openbaar ambt. Het project is zo gestructureerd dat 50% van de personen die aan het project werken externen zijn, afkomstig van de toekomstige dienstverlener. De andere helft zijn interne medewerkers van het federaal openbaar ambt, voornamelijk personen van de P&O-diensten van elk van de deelnemende FOD's. Het Project zal van start gaan na de publicatie-, onderhandelings- en contractfases tijdens het eerste trimester van 2007. De Ministers verbinden zich ertoe dat alle FOD's en POD's (met uitzondering van het Ministerie van Landsverdediging) aan het eHR-project deelnemen volgens de voorgestelde kalender. Alle andere informaticaoplossingen bij de FOD's, waarvan de invoering absoluut nodig is en waarvan de functies gelijkwaardig zijn aan die van het systeem, moeten op voorhand worden goedgekeurd bij gemeenschappelijke beslissing van de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister bevoegd voor de Informatisering van de Staat, op voorstel van de betrokken diensten van P&O en Fedict. De FOD's, de POD's en de organisaties zoals SELOR en het OFO stellen het hele project lang de nodige middelen en competenties ter beschikking die nodig zijn voor de implementatie.