28 jun 2007 12:00

e-human resources voor federale overheidsdiensten

Gunning van de overheidsopdracht voor de informatisering van de human resources binnen de federale overheidsdiensten

Gunning van de overheidsopdracht voor de informatisering van de human resources binnen de federale overheidsdiensten

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont legde de ministerraad de stand van zaken voor van de informatisering van het beheer van de human resources binnen de federale overheidsdiensten (FOD's en POD's). De overheidsopdracht die de ministerraad op 17 maart 2006 heeft goedgekeurd, wordt nu toegekend aan de firma EDS in partnerschap met Ernst & Young, Acerta en Oracle. De overeenkomst die over zeven jaar loopt, bevat de ontwikkeling van een databank met gegevens over de human resources van alle FOD's en POD's. De bedoeling is om het personeelsbeheer te verbeteren, de procedures te vereenvoudigen en het beleid op het vlak van human resources te ondersteunen. De minister van Ambtenarenzaken stelde ook het tijdschema voor van de implementatie van het systeem in de FOD's en de POD's.