28 okt 2004 16:00

E-procurement

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad het federaal actieplan e-procurement goed. Het voorziet in de geleidelijke informatisering van de procedures van de overheidsaankopen.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad het federaal actieplan e-procurement goed. Het voorziet in de geleidelijke informatisering van de procedures van de overheidsaankopen.

De Ministerraad stemde in met de krachtlijnen van het actieplan: - de overdracht van de coördinatie van het project e-procurement van FOD Defensie naar FOD P&O - de creatie van een strategische werkgroep e-procurement door P&O - de invoering van de gebruikersgroep door P&O - een betere technische integratie van het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) en de JEPP (Joint Electronic Public Procurement) - de definitie van een eerste e-procurement roadmap, binnen een zo kort mogelijke termijn (die ten minste overeenkomt met de termijn voor de omzetting van de Europese richtlijn) - het zo snel mogelijk bepalen van een eerste geheel van bijkomende functionaliteiten voor de publicatie van een bestek De Ministerraad gaf opdracht aan de Ministers die bij de uitvoering van deze krachtlijnen betrokken zijn om samen te overleggen, zodat ze een concreet actieplan kunnen voorstellen. Het dient de nodige voorstellen inzake de organisatorische en budgettaire implicaties te bevatten. Daarnaast dient het ook een personeelsplan voor te stellen dat de goede werking garandeert van de dienst e-procurement, die binnen P&O wordt opgericht. Ze dienen ook de overdracht van kredieten, het detacheren of de overdracht van personeel tussen de betrokken departementen onderling af te spreken en er de voorafgaande goedkeuring van Budget voor te krijgen.