10 feb 2012 18:03

Economische begroting

De ministerraad neemt kennis van de cijfers van de economische begroting die het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft meegedeeld.

Sinds het begin van 2012 zijn de spanningen op de geld- en obligatiemarkten in de meeste
eurolanden wat afgenomen. In de veronderstelling dat de schuldencrisis niet heropflakkert, zou de economische activiteit in de eurozone als geheel licht aantrekken vanaf het tweede semester. Niettemin impliceert dat op jaarbasis een negatieve bbp-groei van -0,3% in 2012. Dit scenario blijft uitermate onzeker, met hernieuwde onrust op de financiële markten als
voornaamste risico. In dat geval komt het geleidelijk herstel van de Europese economieën in het gedrang, wat zou resulteren in een groter dan voorziene terugval van de economische activiteit in 2012.
De Belgische economische groei zette in het eerste kwartaal van 2011 nog een sterke prestatie neer, maar koelde daarna sterk af in navolging van de internationale conjunctuur. Op jaarbasis bleef de bbp-groei daardoor beperkt tot 1,9%. De kwartaalgroei van de Belgische economie zou in 2012 uiterst bescheiden blijven, dit tegen de achtergrond van een Europese conjunctuur die slechts geleidelijk herneemt, en van de reeds genomen maatregelen om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën veilig te stellen. De economische activiteit zou zich stabiliseren in het eerste kwartaal en vervolgens een lichte, uitvoergeleide groei laten optekenen (tot 0,2% in het vierde kwartaal). Op jaarbasis blijft de economische groei in 2012 beperkt tot 0,1%.
In de loop van 2010 en de eerste helft van 2011 nam de binnenlandse werkgelegenheid
aanzienlijk toe. Door de zwakke conjunctuur viel de jobcreatie midden vorig jaar echter stil en zou deze in de loop van dit jaar maar licht hernemen, waardoor de jobcreatie in 2012 beperkt blijft tot gemiddeld 6 400 personen. De werkgelegenheid nam in 2011 sterker toe dan de beroepsbevolking, waardoor het aantal werklozen gemiddeld met ruim 26 000 afnam. Dit jaar zou de werkloosheid echter toenemen met 19 400 personen.
De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou uitkomen op 2,7% in 2012. Ook de toename van de gezondheidsindex zou 2,7% bedragen. De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (119,62) zou overschreden worden in oktober 2012.