12 sep 2008 15:19

Economische Begroting 2009

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft aan minister van Economie Vincent Van Quickenborne de cijfers van de economische begroting meegedeeld zoals de wet van 21 december 1994 voorschrijft.

De groei van het bbp in volume zou volgend jaar 1,2 % bedragen, na 1,6 % in 2008. De economische kwartaalgroei zou in het derde kwartaal van 2008 nagenoeg stilvallen, om vervolgens geleidelijk te herstellen tot 0,5 % in de tweede helft van 2009.

De groeivertraging van de Belgische economie is toe te schrijven aan een afkoeling van zowel de uitvoer als van de binnenlandse vraag. De uitvoergroei wordt afgeremd door de verzwakking van de internationale conjunctuur en zou dit jaar op 2,9 % uitkomen. Door de recente depreciatie van de euro zou de uitvoer in 2009 met 3 % stijgen, ondanks de groeivertraging van de buitenlandse afzetmarkten. De groei van de binnenlandse vraag zou verzwakken tot 2,7 % in 2008 en 1,1 % in 2009 onder invloed van de particuliere consumptie (beperkte koopkrachtstijging) en de bedrijfsinvesteringen (minder gunstige vraagvooruitzichten). Ook de activiteit in de woningbouw is duidelijk over haar hoogtepunt heen, o.m. door de toegenomen financieringskosten. Deze vooruitzichten gaan gepaard met belangrijke onzekerheden omtrent de evolutie van de grondstoffenprijzen en de mate waarin de Europese economie zich tijdens de volgende kwartalen herstelt.

De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2008 gemiddeld met 68.500 personen toenemen. In 2009 remt de vertraging van de economische groei de werkgelegenheidstoename af tot 27.900 personen. De werkgelegenheidsgraad stijgt van 62,9 % in 2007 tot 63,5 % in 2009. De werkgelegenheid neemt in 2008 sterker toe dan de beroepsbevolking, wat resulteert in een verdere daling van het aantal werklozen. In 2009 zou hun aantal toenemen. De geharmoniseerde Eurostat-werkloosheidsgraad zou daardoor uitkomen op respectievelijk 6,8 % en 6,9 % in 2008 en 2009 (t.o.v. 7,5 % in 2007). 

De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, wordt voor dit jaar en voor volgend jaar geraamd op respectievelijk 4,7 % en 2,7 %. De gezondheidsindex zou met 4,2 % en 2,6 % toenemen.

Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex, zou de huidige spilindex (112,72) overschreden worden in juli 2009.