03 feb 2011 12:58

Economische begroting 2011

Mededeling van de cijfers van de economische begroting 2011

Mededeling van de cijfers van de economische begroting 2011

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft aan minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne de cijfers van de economische begroting 2011 meegedeeld zoals de wet van 21 december 1994 voorschrijft. 

De Belgische economie zette in het tweede semester van 2009 een herstelbeweging in door een herneming van de uitvoer en een groeiversnelling van de particuliere consumptie. In het zog van de Duitse economie kende België in het tweede kwartaal van 2010 een sterke bbp-groei (1%), al was die prestatie ook toe te schrijven aan een inhaalbeweging van de bouwactiviteit, die in het eerste kwartaal afgeremd werd door de strenge winter. De minder uitgesproken groei in het derde kwartaal (0,4%) was dan ook geen verrassing, temeer daar een groeivertraging van de uitvoermarkten in de tweede jaarhelft werd verwacht. In de loop van 2011 trekt de uitvoergroei opnieuw aan, maar verstevigt ook de groei van de binnenlandse vraag. De bbp-groei trekt daardoor geleidelijk aan van 0,5% in het eerste kwartaal tot 0,6% in het vierde kwartaal. Op jaarbasis wordt de bbp-groei zowel voor 2010 als voor 2011 geraamd op 2%.

Ondanks de toename van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsduur evolueert het aantal arbeidsplaatsen sinds 2010 opnieuw in stijgende lijn. Op jaarbasis worden gemiddeld 28 500 banen gecreëerd in 2010 en 37 600 in 2011. De groei van het aantal arbeidsplaatsen (resp. 0,6% en 0,8%) blijft evenwel beperkter dan die van het aantal gewerkte uren (resp. 1% en 1,1%). Het aantal werklozen (met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen) nam in 2009 toe met 45 000, maar in 2010 bleef de stijging beperkt tot 8 100. Gegeven de evolutie van de beroepsbevolking, zou het aantal werklozen dit jaar met ongeveer 4 600 afnemen. Daardoor stabiliseert de geharmoniseerde Eurostat-werkloosheidsgraad zich op 8,4%.

De internationale economische context blijft uitermate onzeker, o.m. op het vlak van de toekomstige evolutie van de olie- en andere grondstoffenprijzen. Bovendien is de Europese schuldencrisis, die totnogtoe vooral Griekenland en Ierland trof, duidelijk nog niet achter de rug. Een uitbreiding van de crisis in de eurozone vormt een belangrijk risico voor deze vooruitzichten, want het zou kunnen leiden tot een algemene vertrouwenscrisis, die gepaard gaat met rentestijgingen en vermogensverliezen voor de financiële sector en de gezinnen.

De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou door de stijging van de grondstoffenprijzen aantrekken van 2,2% in 2010 tot 2,7% in 2011. De gezondheidsindex trekt aan van 1,7% in 2010 tot 2,4% in 2011. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (114,97) in juni 2011 overschreden worden.