05 dec 2008 15:12

Educatief verlof

Aanpassing van het stelsel van financiering van het betaald educatief verlof

Aanpassing van het stelsel van financiering van het betaald educatief verlof

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de verantwoordelijkheid van werkgevers op het vlak van de voortdurende vorming versterkt (*).

Artikel 30 van de wet betreffende het generatiepact schrijft voor dat indien de opleidingsinspanningen voor de totale economie geen 1,9% van de loonmassa uitmaken, de sectoren een collectieve arbeidsovereenkomst moeten sluiten. Die CAO moet de participatiegraad van werknemers aan opleidingen met 5% doen toenemen of de opleidingsinspanningen met 0,1% verhogen. Indien er geen CAO is die daarin voorziet, levert de sector te weinig opleidingsinspanningen en moeten de werkgevers van die sector een sociale bijdrage van 0,05% betalen die bestemd is voor het fonds voor betaald educatief verlof.  

Het ontwerp vult dat stelsel aan. De opleidingsinspanningen die in 2007 en 2008 niet gerealiseerd werden kunnen worden gerecupereerd. De sectoren kunnen in 2009 en 2010 dubbele inspanningen leveren bovenop de geplande. Ze recupereren dus de opleidingsinspanning die ze niet in 2007 en 2008 hebben gerealiseerd door een dubbele inspanning in 2009 en 2010 en kunnen zo een sanctie vermijden. 

Daarnaast is de procedure voor sancties verduidelijkt. De opleidingsinspanningen voor 2008 en de volgende jaren zullen geëvalueerd worden op basis van de vernieuwde sociale balansen. 
 
(*) wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage voor de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren - uitvoering van art 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.