28 okt 2022 13:58

Een nationaal platform voor de biodiversiteit

Op 28 oktober 2022 werd de Belgische Biodiversiteitsalliantie officieel opgericht via de lancering van een online platform voor alle private en publieke actoren in België die willen helpen in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit. Hoe? Door vrijwillige engagementen. De Alliantie wil iedereen samenbrengen die zich inzet voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van biodiversiteit.

Voor meer biodiversiteit in onze dagelijkse activiteiten

Concreet kunnen burgers, organisaties, gemeenten of bedrijven rekening houden met biodiversiteit in hun consumptie- en/of productiemethoden. Via www.biodiversity-alliance.be kunnen ze hun initiatief kenbaar maken. Dit zal een beter zicht geven op de concrete inspanningen die er al zijn en nog komen. Het platform zal ook als voorbeeld en inspiratie dienen voor iedereen die op kleine, middelgrote of grote schaal mee wil doen.

Maar bovenal zal het mogelijk zijn om verslag uit te brengen over de huidige situatie, de geboekte en mogelijke vooruitgang op het gebied van biodiversiteit. Elk initiatief moet daarvoor voldoen aan ten minste één van de 10 doelstellingen die door de Alliantie gedefinieerd zijn. Deze doelstellingen, beschreven op het platform, zijn onderverdeeld in twee assen:

  1. Versterking van het blauwgroene en ecologische netwerk, in, rond en tussen steden en gemeenten: België is een zeer dichtbevolkt land, sterk verstedelijkt en doorkruist door vele wegen, spoorwegen, enz. De leefgebieden van dieren en planten zijn verkleind en slecht met elkaar verbonden. Dit levert problemen op voor soorten om voedsel te vinden, zich te verplaatsen, te schuilen of zelfs voort te planten.
  2. Bevordering van duurzame productie en consumptie met respect voor de biodiversiteit: België heeft een grote ecologische voetafdruk, vooral door invoer en productiemiddelen (industriële landbouw, intensieve landbouw, enz.). Dit veroorzaakt een aanzienlijke aantasting van ecosystemen hier en elders en schaadt veel wilde dieren en planten.

 

Gekwantificeerde doelstellingen voor een gezondere biodiversiteit

De doelstellingen voor 2030 zijn tot stand gekomen in samenwerking met verschillende wetenschappelijke experts. Elke doelstelling komt overeen met een te bereiken waarde om de staat van de biodiversiteit binnen en buiten onze grenzen te verbeteren. Zo zal het mogelijk zijn om de resultaten te meten die behaald zijn dankzij de engagementen, bijvoorbeeld in termen van vierkante meters, die gunstig zijn ontwikkeld voor de biodiversiteit (weiden, bossen, oevers, enz.), of tonnen grondstoffen (metaal, hout, voedsel, enz.) bespaard of geproduceerd onder voorwaarden die gunstig zijn voor de biodiversiteit.

Na een pilootfase van een jaar wordt het project geëvalueerd.

 

Wat is de Belgische Biodiversiteitsalliantie?

De Belgische Biodiversiteitsalliantie, gebouwd rond een inclusief publiek-privaat partnerschap, brengt partners met zeer verschillende achtergronden samen (universiteiten, ngo's, federaties, administraties enz.). Hun rol is zowel het ondersteunen van het functioneren van de alliantie als het helpen bij de ontwikkeling ervan, met name door hun netwerken aan te moedigen actie te ondernemen. Deze actoren zijn bijvoorbeeld het Jane Goodall Instituut, de Universiteit Hasselt, Embuild Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Algemene Directie Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu Brussel, SPW Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (met inbegrip van het Departement van Natuur en Bos - DNF), of het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De Belgische Biodiversiteitsalliantie krijgt de steun en het concrete engagement van de bevoegde Belgische federale en regionale ministers die een positief antwoord willen formuleren op het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. Zo willen ze de hele samenleving aanmoedigen om actie te ondernemen, bestaande inspanningen te erkennen en toekomstige inspanningen te ondernemen:

“De lancering van de Belgische Biodiversiteitsalliantie toont het actieve engagement van ons land voor biodiversiteit. We steunen dit initiatief en nemen eraan deel via onze projecten voor de bescherming, het herstel en de regulering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. In december 2022 zal België actief deelnemen aan de definitie van een nieuw globaal kader voor biodiversiteit op COP15 in Montreal. We willen graag een ambitieuze samenwerking met de hele Belgische samenleving, om biodiversiteit de plaats te geven die het verdient in onze dagelijkse activiteiten. De Alliantie is een eerste stap in deze richting.”

 

Bijdrage aan wereldwijde biodiversiteitsdoelstellingen voor 2030

De Alliantie en zijn online platform worden gelanceerd in een zeer belangrijke context: van 7 tot 19 december 2022 zal de 15e Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (COP15) plaatsvinden in Montreal. De VN-biodiversiteitsconferentie zal regeringen over de hele wereld samenbrengen om overeenstemming te bereiken over een mondiaal biodiversiteitskader en een nieuwe reeks biodiversiteitsdoelen voor het komende decennium.

 

Perscontacten

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Pascale Hourman, Leefmilieu Brussel, woordvoerder: 0490/52.37.89, phourman@environnement.brussels

Waalse Gewest, Nicolas Yernaux, Service Public de Wallonie, woordvoerder: 0486/95.99.40, nicolas.yernaux@spw.wallonie.be

Vlaamse Gewest, Ann Heylens, Departement Omgeving, woordvoerster: 0473/34.45.33, ann.heylens@vlaanderen.be

Federale overheid, Wendy Lee, FOD Volksgezondheid, woordvoerster: 0477/98.01.02, wendy.lee@health.fgov.be