25 nov 2013 08:51

Een website en internetcampagne rond partnergeweld

Brussel, 25/11/2013 – Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen wordt vandaag op initiatief van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en in samenwerking met de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse gemeenschap een nieuwe website gelanceerd, www.partnergeweld.be. De bedoeling van deze site is om slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld beter te informeren.

Het is de eerste nationale informatiesite over partnergeweld. Hij is het resultaat van een werk van lange adem dat een echte betrokkenheid van alle bij het project betrokken partners vereiste opdat het geweld, dat onder de bevoegdheid van de verschillende machtsniveaus valt, op een eenvormige wijze wordt aangepakt en om te verzekeren dat duidelijke en overeenstemmende informatie wordt geboden in het noorden en het zuiden van het land”, verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 


Deze website richt zich in de eerste plaats tot iedereen die met partnergeweld geconfronteerd wordt. Deze grote doelgroep wordt in vijf grote categorieën opgedeeld: slachtoffers die zich niet bewust zijn van de problematiek, slachtoffers die beseffen dat ze met partnergeweld te maken hebben, kinderen en jongeren van wie één van de ouders partnergeweld pleegt, getuigen of naasten en, ten slotte, de daders. Er wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden: getuigenissen, veelgestelde vragen, adressen, enz.

 

Enkele cijfers
De vaststelling is dat partnergeweld een ernstig en blijvend maatschappelijk gegeven is. De Verenigde Naties schatten dat wereldwijd tot zeven vrouwen van de tien in de loop van hun leven het slachtoffer worden van slagen, verkrachting, misbruik of verminking. Het meeste van dit geweld vindt plaats in intieme relaties. De VN beschouwt het geweld tegen vrouwen dan ook als een pandemie[1]. In België ging het in 2012 in bijna 10% van de gevallen van moord en doodslag –pogingen en voltrokken daden- over partnergeweld[2]. Bovendien zijn 35% van de daders van zeer ernstig partnergeweld zelf als kind getuige geweest van het geweld van hun ouders[3].


De strijd tegen partnergeweld moet op alle domeinen gevoerd worden.  Slachtoffers en getuigen moeten aangezet worden om erover te durven praten, de stilte te breken en klacht in te dienen en daders moeten gestimuleerd worden om zich te laten behandelen”, besluit Michel Pasteel.
Vrouwen vormen de meerderheid van de slachtoffers van partnergeweld. Bovendien zijn ze ook slachtoffer van de ernstigste, vaakst opnieuw gepleegde, meest fysieke en dodelijke vormen ervan.

 

Internetcampagne
De lancering van de website gaat gepaard met een nieuwe internetcampagne die zich richt tot mannen, vrouwen, slachtoffers, slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld. De campagne omvat 5 banners in het Frans en het Nederlands en zal tot begin december te zien zijn op verschillende informatiesites.

 

Nederlandse ondertiteling van Fred et Marie
Volgend op het aanzienlijke succes van de campagne van de Federatie Wallonië-Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel, die eraan herinnerde dat psychologisch geweld het eerste stadium van partnergeweld is en dat dit ook de meest voorkomende vorm van geweld is, heeft het Instituut, met de instemming van zijn partners, de Nederlandse ondertiteling gefinancierd van de campagnefilm “Fred et Marie” om deze te kunnen verspreiden over het ganse land. Ook de Vlaamse Gemeenschap was betrokken bij deze vertaling.

De ondertitelde film is beschikbaar op www.partnergeweld.be (Home > Algemene informatie > Belgische beleid > campagnes).

 

De website www.partnergeweld.be is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap en past in het kader van het nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld. Het Instituut staat in voor de coördinatie van dit plan.

 

[1] UN Women  (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) ter gelegenheid van de 57ste CSW http://www.unwomen.org/ca/news/in-focus/csw57-stop-violence-against-women
[2] Misdaadstatistieken van de politie
[3] Studie “De ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld”, IGVM, 2010.