25 feb 2005 16:00

Eenheid van rechtspraak

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die de eenheid van rechtspraak verzekeren.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die de eenheid van rechtspraak verzekeren.

Het ontwerp heeft als doel artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten uit te voeren. Aan de houder van de managementfunctie -1 die de vereiste taalkennis niet heeft bewezen, wordt een tweetalig adjunct toegevoegd die hem bijstaat. De bijstand blijft beperkt tot de opdrachten die verband houden met de eenheid van rechtspraak. Het ontwerp legt de afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vast die de eenheid van rechtspraak verzekeren. (*) van 16 mei 2003