25 feb 2005 16:00

Ministerraad van 25 februari 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 februari 2005, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 februari 2005, Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister vestigde de aandacht op een beslissing die hij revolutionair noemde. Het gaat om de goedkeuring van een voorontwerp van wet dat de begrotingsoverschotten in de wet verankert. De creatie van stucturele overschotten is immers noodzakelijk om een zo snel mogelijke vermindering van de schuld te verwezenlijken. Een begrotingsmarge dankzij de daling van de interestlasten zal dienen om de budgettaire impact van de vergrijzing te financieren. De financiering van het Zilverfonds die voortaan bij wet is vastgelegd wordt zo beter gewaarborgd. Hij kondigde aan dat de Ministerraad volgende week zal beraadslagen over een belangrijke structurele maatregel inzake de vennootschapsbelasting. Het gaat om een gelijkstelling van het eigen kapitaal, dat voor de autofinanciering van de vennootschappen dient, met het kapitaal dat de vennootschappen lenen. Hij bevestigde vervolgens dat de begrotingscontrole in maart plaatsvindt en dat er in het kernkabinet al een eerste uitwisseling was over de gezondheidszorg. Wat de staking in deze sector betreft, verklaarde hij dat de onderhandelingen konden worden hervat, maar onder aanvaarbare en redelijke voorwaarden. De regering wil zich concentreren op de zwaarste beroepen. De Minister van Financiën legde uit dat wat de valideringsdatum van de verrichtingen betreft, een nieuw uitvoeringsbesluit de spaarrekening op de zichtrekening moet afstemmen.