25 feb 2005 16:00

Mandaten RTBF

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming (*).

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming (*).

Het ontwerp stelt bepaalde aanstellingen bij mandaat bij de RTBF gelijk aan vaste benoemingen op het vlak van pensioenen. Het gaat om interne mandaten die men enkel aan personen kan toekennen die al in dienst zijn als vast benoemd of contractueel personeelslid. De gelijkstelling heeft tot gevolg dat men voor de berekening van het pensioen rekening zal houden met de wedde die verbonden is aan het mandaat. Het contractueel personeelsid zal onder bepaalde voorwaarden een pensioen ten laste van de Pool der Parastatalen verkrijgen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) met toepassing van artikel 8, §1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.