25 feb 2005 16:00

Kruispuntbank

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten betreffende de Kruispuntbank.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten betreffende de Kruispuntbank.

Tijdens zijn vergadering van 30 november 2004 nam het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid de beslissing om de datum van inwerkingtreding van de aangiften sociale risico's verbonden met de eindeloopbaan en het prepensioen tot 1 oktober 2005 uit te stellen. De beslissing volgt op een onderzoek van de reslutaten van bepaalde testen, uitgevoerd door de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad. (*) van 5 november 2002.