03 jun 2005 17:00

Eenheid van rechtspraak

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die de eenheid van rechtspraak verzekeren.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die de eenheid van rechtspraak verzekeren.

Het ontwerp voert het koninklijk besluit (*) verder uit, dat tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten aanduidt. Dankzij de maatregel kan men, op voorstel van de betrokken minister, de afdelingen bepalen die in de betrokken centrale diensten, de eenheid van administratieve rechtspraak verzekeren, zoals bedoeld in de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. In die afdelingen dient men aan de houder van de managementfunctie -1, die de vereiste taalkennis niet heeft bewezen, een tweetalige adjunct toe te voegen, die hem bijstaat. Het spreekt vanzelf dat die bijstand beperkt blijft tot de opdrachten die met de eenheid van rechtspraak verband houden. In FOD Buitenlandse Zaken verzekeren volgende afdelingen de eenheid van rechtspraak: 1. de directie-generaal Bilaterale Zaken 2. de directie-generaal Consulaire zaken 3. de directie-generaal Europese zaken en coördinatie 4. de directie-generaal Juridische zaken 5. de directie-generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering 6. de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking. (*) artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003, dat al van toepassing is in FOD Financiën (zie Ministerraad van 7 november 2003) en in FOD Personeel en Organisatie, Binnenlandse Zaken, Mobiliteit en Vervoer, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Justitie, Economie, KMO, Middenstand en Energie, en Sociale Zekerheid.