24 jan 2014 17:53

Eenheid van rechtspraak binnen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de eenheid van rechtspraak tussen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State garandeert. 

Momenteel kunnen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State zetelen in de algemene vergadering. De Raad van State kan bovendien zetelen in verenigde kamers om zich over bepaalde kwesties uit te spreken.
Het voorontwerp van wet voorziet in de oprichting van verenigde kamers binnen de Raad voor de Vreemdelingenbetwisting en draagt deze kamers op om de eenheid van rechtspraak van deze jurisdictie te garanderen. De verenigde kamers van de Raad van State moeten eveneens deze nieuwe opdracht volbrengen, die voordien aan de algemene vergadering was voorbehouden. Het voorontwerp van wet bepaalt de gevallen waarin zowel de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als de Raad van State kunnen zetelen in verenigde kamers om deze eenheid van rechtspraak te garanderen.

Bij de Raad voor de Vreemdelingebetwistingen zal de verwijzing naar de verenigde kamers plaatsvinden wanneer de eerste voorzitter of de voorzitter dit noodzakelijk achten, of na de beraadslaging van één van de kamers, of nog op vraag van de twee partijen. Bij de Raad van State zal diezelfde doorverwijzing voorkomen wanneer de eerste voorzitter of de voorzitter het noodzakelijk acht, of na de beraadslaging van één van de kamers in die zin, of wanneer de auditeur-generaal bij de Raad van State het noodzakelijk acht of, ten slotte, wanneer de zaak reeds behandeld is door de verenigde kamers of door de algemene vergadering van de verwijzende jurisdictie.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van de gecoördineerde wetten
van 12 januari 1973 op de Raad van State