17 okt 2003 02:00

Eenmalige Bevrijdende Aangifte

Op 26 september 2003 heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte goedgekeurd.

Op 26 september 2003 heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte goedgekeurd.

Dit voorontwerp van wet beoogde de overschrijving van niet aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden van een buitenlandse rekening naar een Belgische rekening. Mits betaling van een tarief van 9 % of 6 % naargelang van de besteding van de overgeschreven sommen, kapitalen of roerende waarden, is de aangever bevrijd van alle fiscale en sociale lasten en bovendien geniet hij van een strafrechtelijke immuniteit. Op 9 oktober 2003 heeft de Raad van State advies gegeven omtrent dat voorontwerp. In het op 17 oktober 2003 door de Ministerraad goedgekeurde wetsontwerp is rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. Met de gewesten zal een samenwerkingsakkoord worden afgesloten waardoor het bevrijdend karakter ook zal gelden voor gewestbelastingen waaronder de successierechten. De Ministerraad heeft bovendien ook zijn goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. Beide ontwerpen worden eerstdaags neergelegd bij het Parlement.