18 nov 2016 16:51

Eensluidend advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering op het vlak van werkloosheidsuitkeringen in geval van studies, opleiding of stage

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een positief eensluidend advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering rond het soort rechthebbende werkzoekenden die voor de vrijstelling van beschikbaarheid wegens studies, opleiding en stage in aanmerking komen.  

Het ontwerp van besluit bepaalt, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, de voorwaarden voor vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt met behoud van uitkeringen in geval van studies, opleiding of stage. Het past in een regelgevend proces waarbij de wetgeving met betrekking tot de overgedragen bevoegdheden wordt opgenomen in de Vlaamse regelgeving.

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding en het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding – eensluidend advies van de Ministerraad