23 nov 2017 16:15

Eerste beheerscontract tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende goedkeuring van de eerste beheersovereenkomst tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Het wetsontwerp tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap werd op 16 november 2017 goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het zal eerstdaags worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 1 januari 2018.

Met deze hervorming vindt het Belgische Ontwikkelingsagentschap aansluiting bij het nieuwe ontwikkelingsparadigma dat in 2015 is ontstaan: de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en het klimaatakkoord van Parijs.

Het beheerscontract voert verschillende bepalingen uit van de Enabel-Wet en houdt een wezenlijke verbetering in voor Enabel ten opzichte van BTC:

  • een breder mandaat binnen de gouvernementele samenwerking
  • nieuwe opdrachten: ondernemerschap, digitalisering, innovatieve financieringsmechanismen en alle andere domeinen die belangrijk zijn voor de realisatie van de SDG’s
  • actieve ondersteuning van de Belgische Staat om opdrachten voor derden binnen te halen
  • grotere flexibiliteit, wat vooral belangrijk is in fragiele contexten
  • een stabiele financiering die gunstiger is dan wat is voorzien in het lopende beheerscontract
  • de bepaling van de rechtspositie van het personeel. De krachtlijnen daarvan worden bepaald in de beheersovereenkomst en overlegd met de vakbonden
  • eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de vooropgestelde resultaten
  • de vertegenwoordiging van Enabel en de ambassades zullen in de partnerlanden opereren als één Belgisch buitenlands en ontwikkelingsbeleid en met één stem spreken

De beheersovereenkomst kan nu het voorwerp uitmaken van syndicale onderhandelingen.