24 jul 2020 15:24

Eerste deel van het programma 2020 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en van de minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem het eerste deel van het programma 2020 van de leningen van Staat tot Staat goed.

Het betreft een gebonden staatslening aan Sri Lanka voor een bedrag van 11.814.293 euro in het kader van een gemengd krediet van 17.122.164 euro voor de levering en de bouw van minstens 60 plattelandsbruggen.

De ministerraad heeft ook beslist dat de aflossingstermijn voor de staatsleningen die deel uitmaken van een gemengd krediet is vastgesteld op 40 jaar met een aflossingsvrije periode van 20 jaar. Dit betekent dat de verdeelsleutel 87,7% is voor de staatslening en 12,3% voor het handelskrediet. Voor zuivere staatsleningen die geen deel uitmaken van een gemengd krediet, wordt de aflossingsperiode verlengd tot 35 jaar met een aflossingsvrije periode van 16 jaar.

De ministerraad heeft beslist de geldigheidsduur van de staatslening van 4.584.970 euro die op 21 november 2014 aan Kenia is toegekend voor de financiering van een project genaamd Clinical Laboratory & Radiology Services Improvement Project, met drie jaar te verlengen, tot 24 april 2023.

De ministerraad heeft vervolgens nota genomen van de stand van zaken van het programma met staatsleningen van de vorige jaren.

België verstrekt leningen van staat tot staat aan ontwikkelingslanden voor de concessionele financiering van de Belgische export van kapitaalgoederen en aanverwante diensten. Ze hebben een tweeledig doel: enerzijds bijdragen aan de ontwikkeling van de achtergestelde landen en anderzijds de Belgische economie ondersteunen door onze export te bevorderen.

Vanwege hun subsidiegehalte vormen staatsleningen ook een instrument van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.