11 dec 2019 10:49

Eerste impactanalyse van de Belgische groene overheidsobligatie (Green OLO)

Begin 2018 lanceerde de Belgische overheid de eerste groene overheidsobligaties (Green OLO) ter waarde van 4,5 miljard euro. Dit type obligatie vereist een dubbele rapportering. De eerste is een analyse van de daadwerkelijke uitgaven en werd reeds gepubliceerd in juni 2019. Vandaag verschijnt het tweede rapport, dat de milieu- en klimaatimpact van deze uitgaven in beeld brengt: het “Green OLO – Impact report 2018”. Dit rapport raamt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen dankzij investeringen in het spoor, in offshore windenergie en in de opwekking van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, en dankzij fiscale maatregelen voor groene transportmodi en herbruikbare drankverpakkingen.

Dit ‘impact report’ gaat over 6 belangrijke uitgavencategorieën, goed voor 39% van de totale uitgifte. De effectenbeoordeling van deze Green OLO spitst zich vooral toe op de effecten voor de klimaatverandering, door een inschatting te maken van de uitstootreducties die deze investeringen realiseren:

  • De investeringen in het rollend materieel (de energie-efficiëntere M-7 dubbeldektreinen) van de NMBS en in het onderhoud van de spoorweginfrastructuur (Infrabel), respectievelijk voor 262 en 768 miljoen Euro, leiden naar schatting tot een uitstootreductie van resp. 68 en 1512 kiloton CO2-equivalenten tijdens de levensduur van het materiaal (resp. 45 en 40 jaar).
  • De federale steun in offshore windenergie bedroeg 173 miljoen Euro en bespaarde 637 kiloton CO2-equivalenten in 2017-2018.
  • Een aantal investeringen van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) ter waarde van 66 miljoen Euro in lopende of nieuwe projecten voor de opwekking van hernieuwbare energie, besparen resp. (in 2017-2018) 28 en (jaarlijks) 12 kiloton CO2-equivalenten.
  • De fiscale maatregelen ter promotie van groene transportmodi (gebruik van het openbaar vervoer, fietsvergoedingen en aankoop van elektrische voertuigen) kostten 404 miljoen Euro en vermeden in 2017-2018 een uitstoot van 398 kiloton CO2-equivalenten.
  • De verlaging van de heffing op glasverpakkingen voor individueel gebruik, goed voor 100 miljoen investeringen, vermijdt 299 kiloton CO2-equivalenten en bespaart 400 kiloton aan grondstoffen.

Context

Begin 2018 lanceerde de Belgische federale overheid de eerste uitgifte van een groene overheidsobligatie, ”Green OLO”, gericht op institutionele en privé-investeerders. De opbrengst ging naar overheidsinvesteringen in 5 prioritaire sectoren: transport, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, circulaire economie en biodiversiteit.

De opbrengst van de eerste uitgifte werd voornamelijk besteed in de transportsector, in de hoop een marktsignaal uit te sturen naar de kapitaalmarkt om grootschalige investeringen aan te trekken die ons land moeten helpen om de overgang naar een koolstofarme maatschappij te stimuleren.

Meer inlichtingen