29 apr 2005 17:00

Effecten aan toonder

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Het voorontwerp heeft als doel het Belgisch recht inzake effecten te moderniseren, door de uitgifte en het gebruik van effecten aan toonder die gelden als roerende waarden af te schaffen. De anonimiteit van die effecten kan aanleiding geven tot misbruiken. Dankzij de huidige stand van de technologie is het echter mogelijk massaal gebruik te maken van gedematerialiseerde effecten, die men makkelijk kan overdragen en die veilig zijn. Het gaat om alle roerende waarden die in België zijn uitgegeven aan toonder, uitgegeven door privaatrechtelijke of publiekrechtelijke personen die recht kunnen geven op een aandeel in de winst of in het vermogen van de uitgever of die recht verlenen deel te nemen aan de werking van de uitgever. De hervorming voorziet in de afschaffing van de anonimiteit van de effecten aan toonder, door de omzetting ervan in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam. De omzettingsperiode loopt tot 2014 voor de effecten uitgegeven voor de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 januari 2008 kan men geen nieuwe effecten aan toonder meer uitgeven. Vanaf die datum worden ook geen effecten aan toonder materieel meer afgeleverd.