20 dec 2013 14:59

Einde van de fiscale regularisatie op 31 december 2013

Hierna volgen enkele verduidelijkingen over de ontvankelijkheid van de tot 31 december 2013 ingediende regularisatie-aangiften en de toepassing van de wet in het nieuwe systeem.

De ontvankelijkheid van de tot 31 december 2013 ingediende regularisatie-aangiften.

De gewijzigde wetgeving op de fiscale regularisatie is van toepassing voor alle regularisatie-aangiften die vanaf 15 juli 2013 worden ingediend.

Er is in de nieuwe regularisatieprocedure een overgangsregeling voorzien in artikel 124, tweede lid van de programmawet van 27 december 2005, zoals gewijzigd door artikel 6 van de wet van 11 juli 2013. Deze bepaling laat toe om de onderliggende stukken in te dienen tot zes maanden na de indiening van de regularisatie-aangifte. Voor de laatste regularisatie-aangiften ingediend op 31 december 2013 zullen de onderliggende stukken kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 juni 2014.

Voor die regularisatie-aangiften waarvoor de onderliggende stukken nog niet beschikbaar zijn op 31 december 2013, rijst de vraag welke elementen wel moeten opgenomen worden in de regularisatie-aangifte.

Er zal rekening gehouden worden met het feit dat de aangever dikwijls afhankelijk is van buitenlandse financiële instellingen met leveringstermijnen tot acht weken en dat die gegevens ook nog moeten verwerkt worden met het oog op een juiste en kwalitatieve regularisatie-aangifte.

Om te vermijden dat een groot aantal belastingplichtigen om die materiële reden buiten hun wil de geboden mogelijkheid van regularisatie niet zouden kunnen toepassen, zal het in toepassing van de overgangsregeling voldoende zijn om, in afwachting van de stukken, de vermelding van 1 EUR met de mededeling “ten provisionele titel” in de rubrieken op te nemen zoals deze zijn voorzien voor de regularisatie van de verschillende soorten inkomsten en kapitalen die men wenst te regulariseren. In een begeleidend document dienen de nummers van de bankrekeningen waarvoor de gegevens werden opgevraagd, maar nog niet bekomen, worden vermeld. Indien de belastingplichtige niet meer in het bezit is van de nummers van deze rekeningen, bijvoorbeeld omdat hij van financiële instellingen veranderd is, dient de aangever een kopie van de brief waarbij de nodige gegevens aan de financiële instelling (-en) werden opgevraagd, opgenomen te worden in de regularisatie-aangifte. Hierdoor is het dus mogelijk om zowel materiële vergissingen als verkeerde rechtsopvattingen recht te zetten voor van bankrekeningen afkomstige inkomsten die initieel duidelijk door de aangever zijn geïdentificeerd. Deze rechtzettingen hebben meestal een wijziging van de regularisatie-aangifte tot gevolg die dus beschouwd wordt als een verbeterende aangifte en niet als een nieuwe aangifte.
Wanneer echter een aangever zijn regularisatie-aangifte wenst te vervolledigen door de aanvulling van inkomsten afkomstig van een of verschillende bankrekeningen die hij in zijn regularisatie-aangifte zou hebben weggelaten, niet opgenomen of vermeld, zullen deze inkomsten of kapitalen niet meer in aanmerking komen voor de regularisatie.

De toepassing van de wet (nieuwe systeem).

Het wetsontwerp (nr. 2874), goedgekeurd door de Kamer op 27 juni 2013, betreffende de wijziging van het systeem van fiscale regularisatie, onder andere art. 121 tot 127 van het programmawet van 27 december 2005 en tot invoering van een sociale regularisatie, is op maandag 15 juli 2013 in werking treden en eindigt op 31 december 2013. Daarna zullen er geen regularisatie-aangiften meer ingediend kunnen worden.

De kantoren van het Contactpunt Regularisaties zullen tot dinsdag 31 december 2013 - 12 uur de regularisatie-aangiften in ontvangst nemen die ofwel door afgifte aan het onthaal, ofwel door verzending met de post worden ingediend. Gedurende Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag 1 januari 2014 (woensdag), kunnen de regularisatie-aangiften in de brievenbus van het Contactpunt Regularisaties (Dienst Voorafgaande Beslissingen, Wetstraat 24 te 1000 Brussel) worden afgeleverd. De brievenbus zal op donderdag 2 januari 2014 om 12 uur worden gelicht. Alle poststukken die zich dan in de brievenbus zullen bevinden, zullen worden beschouwd als zijnde gedeponeerd op dinsdag 31 december 2013 om 23.59 uur ten laatste. Alle poststukken die vanaf donderdag 2 januari 2014 na 12 uur in de brievenbus gedeponeerd of via de post in ontvangst genomen worden, zullen niet meer aanvaard worden.

Ter informatie worden nog de afmetingen van de brievenbus van het Contactpunt Regularisaties meegedeeld: lengte = 33 cm en hoogte = 5 cm.

Er wordt dan ook gevraagd om :
1. geen poststukken te gebruiken die deze afmetingen overschrijden;
2. de poststukken te nummeren;
3. de poststukken eventueel in te binden en zorgvuldig en in een gesloten omslag op zodanige wijze te verpakken , dat deze niet kan scheuren als gevolg van het op de grond vallen.