10 okt 2008 13:19

Eindejaarstoelage openbaar ambt

Verhoging van het vaste gedeelte van de eindejaarstoelage

Verhoging van het vaste gedeelte van de eindejaarstoelage

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het vaste gedeelte van de eindejaarstoelage verhoogt. Het ontwerp voert het sectoraal akkoord 2007-2008 uit. 
 

De eindejaarstoelage voor het personeel van de overheid bestaat uit een vast bedrag en een veranderlijk gedeelte. De ministerraad heeft nu beslist het vaste bedrag in 2008 tot 650 euro te verhogen (in plaats van 317,5441 euro in 2007). Vanaf 2009 wordt dat bedrag geïndexeerd volgens de bestaande formule.

Het ontwerp wordt aan het Comité voor de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd. 

(*) ontwerp van koninlijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de schatkist bezoldigd ambt.