20 jul 2011 12:55

Electriciteitsmarkt

Omzetting van het derde energiepakket - tweede lezing

Omzetting van het derde energiepakket - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Paul Magnette een voorontwerp van wet (*) in tweede lezing goed dat het derde energiepakket in Belgisch recht omzet. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het derde energiepakket (**) van het Europees parlement en de raad van 13 juli 2009, omvat drie kernpunten: de scheiding van de productie en de levering van gas en electriciteit, betere consumentenrechten en regionale solidariteit in geval van noodsituaties.

Wat de toestand in België betreft, past het voorontwerp van wet de wetten die gas en electriciteit regelen op volgende vlakken aan:

  • de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) krijgt een grotere onafhankelijkheid en een belangrijkere rol: de CREG zal de tariefmethodes kunnen bepalen en zal enkel nog voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers rekenschap afleggen
  • een grotere zekerheid van de bevoorrading: de prospectieve studies van  vraag en aanbod in productie worden uitgebreid op basis van de aanbevelingen van het directoraat-generaal Energie en het Planbureau. De CREG zal eveneens een grotere bijdrage leveren.   
  • betere consumentenrechten: de CREG zal de bescherming van de consumenten en de maatschappelijke cohesie waarborgen

Voor de scheiding van productie en levering zijn er enkel vormelijke wijzigingen aan de wetgeving aangebracht, aangezien de scheiding tussen productie en levering al een feit is.

(*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
(**) richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne eletriciteitsmarkt en tot afschaffing van richtlijn 2003/54/EG.