02 apr 2021 17:41

Elektriciteit: wijzigingen in het technisch reglement voor het beheer en toegang van het transmissienet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe.

De wijzigingen komen voort uit de vraag van de netbeheerder om zijn Systeembeschermingsplan en Herstelplan zoals gedefinieerd in verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet beter uit te voeren. Verder worden ook nog enkele correcties voorgesteld.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het wordt ook voorgelegd aan het Overlegcomité.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 236, 259, 261, 262 en 375 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe