07 jul 2006 17:50

Elektriciteitswet en gaswet

Oprichting ombudsdienst voor energie

Oprichting ombudsdienst voor energie

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat Minister van Energie Marc Verwilghen voorstelde en dat de oprichting regelt van een federale ombudsdienst voor energie. Ook legt het de financiering en de selectie –en aanwervingsprocedure van het personeel van de ombudsdienst vast. In het belang van alle afnemers binnen de vrijgemaakte elektriciteit -en gasmarkt was de Minister van Energie voorstander van de oprichting van enerzijds een ombudsdienst die zich bezighoudt met de klachtenbehandeling en anderzijds van een informatiedienst die instaat voor de informatie van de consumenten. De ombudsdienst energie zal instaan voor het behandelen van geschillen tussen eindafnemers en producenten, distributeurs, leveranciers of tussenpersonen. Belangrijk is dat de ombudsdienst als een onafhankelijke instantie zijn rol dient te vervullen, los van de gas –en elektriciteitsregulator (CREG *). Het voorontwerp doorloopt nu de wettelijke procedure en wordt bijgevolg begin 2007 verwacht. De consument moet niet enkel met zijn klacht ergens terecht kunnen. In het kader van de liberalisering is het van essentieel belang dat de consument, zowel de residentiële als de industriële afnemer, voldoende geïnformeerd is over de prijzen, marktspelers, modaliteiten bij het veranderen van leverancier, contractvoorwaarden, aansluitingskosten... Midden vorig jaar werd hiertoe Hermes opgericht, de informatiedienst voor energie waar men terecht kan met vragen of verzoeken om informatie. Het is van cruciaal belang dat de regulatoren en de gewesten nauw samenwerken bij de verdere realisatie van deze ombudsdienst. Daarom roept de Minister hen op hun verantwoordelijkheid te nemen. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas.