27 mei 2005 17:00

Elektromagnetische golven

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zendmasten voor elektromagnetische straling tussen 10 MHz en 10 GHz normeert.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zendmasten voor elektromagnetische straling tussen 10 MHz en 10 GHz normeert.

De Hoge Gezondheidsraad gaf zijn advies op 4 mei 2005. De raad pleit ervoor, een norm berekend op basis van een voorzorgsfactor van 200 (vier keer hoger) toe te passen op de ICNIRP/WGO norm (*) (0.08 W/Kg). Dat komt neer op een blootstellingnorm van 3V per meter (900 MHz). In zijn advies stelt de raad weliswaar dat de vastgestelde biologische gevolgen boven de waarde van 3V/m zeker niet altijd bevestigd zijn of in verband staan met de menselijke gezondheid. Het ontwerp stelt de norm vast op basis van een identieke voorzorgsfactor (200) die niet wordt toegepast op de ICNIRP/WGO norm, maar wel op de waarde van het reële risico (0,4 W/Kg) of het specifieke absorptietempo vanaf hetwelk ICNIRP de biologische effecten van de stralingen erkent, zonder dat ze worden gezien als schadelijk voor de gezondheid. Concreet bevestigt het ontwerp de vastgestelde waarden van het koninklijk besluit van 19 april 2001 op 13,7 V (10-400 MHz), 20,6 V (400 MHz - 2 Ghz) en 30,7 (2GHz - 10 GHz). Ter herinnering: de Raad van State vernietigde dat koninklijk besluit op 15 december 2004, omdat het niet correct voor advies aan de Hoge Gezondheidsraad was voorgelegd. Het ontwerp voert ook een tabel in, die de operatoren vrijstelt van de samenstelling en automatische indiening van een informatiedossier bij BIPT, voor antennes die een heel zwakke kracht hebben (tot 20w) en die ook een minimale afstand en hoogte, in overeenstemming berekend, respecteren. De naleving van de norm zelf blijft steeds van toepassing op deze apparatuur. Bovendien kunnen de bevoegde instanties steeds het dossier opeisen als ze dat nodig achten. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) ICNIRP/WGO= International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection/Wereldgezondheidsorganisatie (**) BIPT = Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie