05 mrt 2021 16:44

Elektronische communicatie: omzetting van het Europees wetboek en wijziging van diverse bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een voorontwerp van wet goed tot omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en tot wijziging van diverse bepalingen.

Dit voorontwerp van wet beoogt de Richtlijn (EU) 2018/1972 van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie om te zetten. De grote doelstellingen van het wetboek zijn enerzijds de harmonisering van het beheer van het radiospectrum, met name de uitrol van de 5G-netwerken om te zorgen voor een volledige dekking van het Europees grondgebied, en anderzijds de stimulatie van de investeringen die moeten worden gedaan voor de ultrasnelle netwerken. 

Het wetboek omvat onder andere de volgende zaken: 

 • een nieuwe definitie van de aanbieders van elektronische communicatiediensten, waardoor het toepassingsgebied van de regulering de zogenaamde over-the-top-spelers (OTT) behelst, namelijk de aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten, zoals WhatsApp en Messenger
 • de volledige harmonisatie van de sectorspecifieke consumentenbescherming 
 • de toespitsing van universeledienstverplichtingen op de internettoegang
 • het verplicht maken van de sociale tarieven voor vaste telefonie en vast internet
 • het jaarlijks indexeren van de plafonds in het kader van sociale tarieven op basis van de gezondheidsindex 
 • op vlak van nummering: het mogelijk maken om nummers toe te wijzen aan andere spelers
  dan operatoren of aanbieders van elektronische communicatiediensten en het toewijzen van nietgeografische nummers, die in de gehele Europese Unie bruikbaar zijn, voor zover ze niet dienen om interpersoonlijke communicatie tot stand te brengen
 • op vlak van netwerkveiligheid: de operator verplichten om zijn abonnees te informeren in geval van een specifieke en significante dreiging van een beveiligingsincident voor zijn netwerk of voor de diensten die hij verstrekt
 • de harmonisering van het beheer van het radiospectrum, met name door het tijdschema vast te stellen voor de toewijzing van de frequenties voor 5G
 • het uitbreiden van de tools voor symmetrische regulering in het kader van de toegang tot de netwerken 
 • het verplichten van de regulatoren om voortaan geografische onderzoeken uit te voeren van de dekking van de netwerken die breedbandinternettoegang mogelijk maken

Het voorontwerp werd ter openbare raadpleging voorgelegd en aangepast aan die raadpleging. Daarna werd opnieuw overleg gepleegd met onder andere de sector en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.