20 dec 2019 14:43

Elektronische communicatie van procedurestukken met de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de elektronische communicatie van procedurestukken.

De uitwisseling van documenten tussen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) en de partijen verloopt momenteel hoofdzakelijk per post via aangetekend schrijven, per drager of per fax. De RvV heeft een aantal pistes onderzocht om daarnaast ook de digitale uitwisseling van stukken mogelijk te maken, en dit met dezelfde garanties als een aangetekende zending. Om de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken, is een aanpassing van het koninklijk besluit van 21 december 2006 noodzakelijk.

Het ontwerp crëeert de mogelijkheid voor de RvV om documenten (processtukken, oproepingen, kennisgevingen en betekeningen) op elektronische wijze te versturen. Anderzijds laat het de partijen toe om hun stukken (verzoekschrift, nota met opmerkingen, synthesememorie, aanvullende nota, …) elektronisch te versturen naar de RvV via het Jbox-netwerk van de FOD Justitie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken