19 dec 2013 17:16

Elektronische doorsturen van procedurestukken aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het elektronisch doorsturen van procedurestukken aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen regelt.

De wet van 8 mei 2013 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen introduceert de elektronische behandeling van beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  De partijen dienen in bepaalde gevallen een elektronische versie van het verzoekschrift, de nota met opmerkingen en de synthesememorie aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over te maken.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor vreemdelingenbetwistingen