19 okt 2018 17:48

Elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat een wettelijk kader creëert voor het elektronisch uitwisselen van berichten tussen tussen overheidsinstanties en ondernemingen, burgers of andere overheidsinstanties via de eBox.

Een vlotte betrouwbare en veilige elektronische communicatie van de overheid met burgers en ondernemingen en tussen overheidsinstanties is een belangrijke pijler voor digitale transformatie. De Algemene Directie Digitale Transformatie (AD DT) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stellen de 'e-Box Burger/Onderneming' gratis ter beschikking van alle Belgische overheidsdiensten. De doelstelling ervan is om burgers en ondernemingen een centrale, betrouwbare en moderne plaats voor de uitwisseling van berichten met de overheidsdiensten aan te bieden, om de verzending van officiële berichten te dematerialiseren en dus de handling- en postkosten aanzienlijk te verminderen, met name dankzij de schaalvoordelen.

Het voorontwerp creëert een solide wettelijke basis voor het gebruik van de eBox door te zorgen voor:

  • een wettelijke verankering van de opdracht voor de AD DT en het RSZ om de 'eBox Burger/Onderneming' aan te bieden
  • een overzicht van de functionaliteiten die de eBox vervult alsook de veiligheidsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan
  • een flexibele regeling van de werkwijze, voorwaarden voor toegang en gebruik van de eBox door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in overleg met AD DT
  • het algemeen wettelijk principe dat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox dezelfde rechtsgevolgen tot stand brengt als de uitwisseling op niet elektronische dragers
  • het algemeen wettelijk principe dat deze uitwisseling wordt geacht te voldoen aan een eventuele verplichting tot gebruik van een aangetekende zending

Daarenboven wordt het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de eBox geregeld. Meer bepaald het gebruik van het Rijksregisternummer en de contactgegevens van de burger worden geregeld, evenals de verantwoordelijkheden op vlak van de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ten slotte wordt ook gezorgd voor een wettelijk kader voor de erkenning van private dienstenaanbieders die de elektronische berichten van overheidsinstanties kunnen ontsluiten. Dit regelt de rechten en plichten en de controle op deze aanbieders. Aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is hierbij essentieel.

Voor wat betreft de burger, voorziet het ontwerp geen enkele verplichting om gebruik te maken van de eBox. Het gebruik van dit communicatiekanaal is facultatief voor de burger en kan enkel door overheidsinstanties worden gebruikt indien de burger zijn geïnformeerde en uitdrukkelijke instemming heeft gegeven. Het gebruik van de eBox zal gratis zijn voor de verzenders en de ontvangers.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. De ministerraad belast de colleges van Voorzitters van de Instellingen van Openbaar Nut, van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en van de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten om tegen eind februari 2019 een roadmap uit te werken.