01 feb 2008 16:44

Elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen

Invoering van de elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen over een periode van twee jaar

Invoering van de elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen over een periode van twee jaar

De ministerraad aanvaardde het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om de elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen over een periode van twee jaar in alle gemeenten uit te reiken. De bedoeling is om de bestaande verouderde documenten aan te passen en een moderne dienstverlening te bieden.

Vreemdelingen die in België verblijven, krijgen van hun gemeentebestuur een verblijfskaart. Het gaat om 760.000 kaarten, waarvan er twee versies bestaan: een voor EU-burgers en hun familieleden en een voor niet-EU-burgers. Al die kartonnen kaarten zullen nu geleidelijk vervangen worden door een elektronische verblijfskaart.  

Dankzij de nieuwe kaart krijgen vreemdelingen dezelfde mogelijkheden als de Belgen met hun eID-kaart, namelijk authentificatie, identificatie en elektronisch handtekenen en de toegang tot tax-on-web... In de toekomst zullen ook links met de SIS-kaart, de arbeidskaart, de beroepskaart en het paspoort tot de mogelijkheden behoren. 

Een ander voordeel is dat de nieuwe kaarten ook de kansen op fraude en criminaliteit beperken, omdat ze moeilijker na te maken en uit gemeentehuizen te ontvreemden zijn. Een nieuw systeem met letters zal de soorten kaarten van elkaar onderscheiden.

EU Burgers en familieleden

E verklaring van inschrijving
F familielid EU

Derde landen (niet EU)

A bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - beperkt verblijf
B bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - onbeperkt verblijf
C identiteitskaart voor vreemdelingen


De ministerraad ging ook akkoord het ontwerp van koninklijk besluit dat het kb van 10 december 1996 wijzigt en dat de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar regelt. Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en daarna aan de Raad van State.

De ministerraad besliste ook de rol van de Federale politie te beperken bij de afgifte van de kaarten aan de personeelsleden van SHAPE/NATO.