03 jun 2005 17:00

Eletriciteitsmarkt

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)(*).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)(*).

Het voorontwerp werd aan de aanbevelingen van de Raad van State aangepast. Het voert nieuwe mogelijkheden in om hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas, naast de bestaande beroepsmogelijkheden. Op dit ogenblik doet enkel de Raad van State als hoogste administratieve rechtscollege hierover uitspraak. Gezien de technische aard van de beslissingen en de termijnen, bepaalt het voorontwerp dat men voortaan ook hoger beroep kan aantekenen bij het Hof van beroep en bij de Raad voor de Mededinging. Het Hof van Beroep beslist in kort geding en de Raad voor de Mededinging zal zich uitspreken over de aspecten die verbonden zijn met de bescherming van de economische mededinging. Verder omschrijft het voorontwerp de beslissingen waartegen men beroep kan aantekenen bij het Hof en bij de Raad en de manier waarop. (*) voorzien door de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.