21 mei 2024 00:02

Enabel: goedkeuring van het programma “BE-RELIEVE Ukraine”

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez het programma “BE-RELIEVE Ukraine” goed, dat wordt voorgesteld door Enabel in het kader van de Belgische bijdrage aan de reconstructie van Oekraïne. 

De ministerraad van 15 december 2023 heeft de verdeling van de beschikbare middelen van het Oekraïne Fonds goedgekeurd, met inbegrip van een budget van 150 miljoen euro om een wederopbouwprogramma uit te voeren door Enabel.

Op basis van de ministerraad van 15 december 2023 heeft Enabel een globaal programma uitgewerkt, genaamd BE-RELIEVE. De algemene doelstelling van het programma is het bijdragen aan de duurzame wederopbouw en het herstel van Oekraïne, en aan hun toetreding tot de Europese Unie. 

BE-RELIEVE zal in de volgende grote domeinen werken: energie-efficiëntie, reconstructie, gezondheid, sociale bescherming, onderwijs en tewerkstelling. Drie implementatiemechanismen zijn hierbij van kracht: 

  • De Reconstruction Facility, die de nationale autoriteiten zal ondersteunen bij de uitvoering van het reconstructieplan, vooral met de nadruk op de sectoren onderwijs en gezondheid. De Reconstruction Facility zal ook lokale overheden bijstaan bij het ontwikkelen van duurzame infrastructuurprojecten
  • Het Expertise Fund, dat de mobilisatie op korte en lange termijn van publieke en private expertise uit België en Europa zal faciliteren, waaronder de expertise van Team Belgium-partners uit verschillende Federale Overheidsdiensten
  • Het Joint Initiative Fund, dat snel middelen zal kunnen mobiliseren. Enerzijds om reeds operationele initiatieven aan te vullen: projecten waaraan België kan bijdragen via fondsen en extra technische ondersteuning. Anderzijds kan het dienen om bij te dragen aan Team Europe Initiatives, om de impact van het programma te vergroten

Het bedrag voor het programma wordt vrijgemaakt via een herverdeling van de benodigde vastleggingskredieten (150 miljoen euro) en vereffeningskredieten 2024 (20 miljoen euro) vanuit het Oekraïne Fonds. De rest van de vereffeningskredieten (130 miljoen euro) zullen worden herverdeeld vanuit het Oekraïne Fonds voor een vervroegde afbetaling van IDA20 (het lidmaatschap van België van de internationale ontwikkelingsassociatie) in 2024.

De ministerraad stemt ermee in dat binnen de enveloppebegroting Ontwikkelingssamenwerking voor de jaren 2025 tot en met 2028 de jaarlijkse nodige vereffeningskredieten herverdeeld worden in het kader van de begrotingsopmaak 2025 voor de financiering van dit programma. Tot slot gaat de ministerraad principieel akkoord met een aangepaste betalingskalender voor de Belgische bijdrage aan IDA20.