13 okt 2006 17:00

Endocrinologie

Persoonlijk aandeel voor nieuwe verstrekkingen in de endocrinologie

Persoonlijk aandeel voor nieuwe verstrekkingen in de endocrinologie

De ministerraad keurde een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte goed dat een persoonlijk aandeel voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen invoert. De maatregel kadert in het nationaal akkoord tussen geneesheren en ziekenfondsen voor 2004-2005 dat onder andere een herwaardering van het honorarium van endocrinologen omvat. Voor de nieuwe verstrekkingen 102255/N16 en 102874/N16 +Q30 wordt een persoonlijk aandeel ingevoerd. Naast de geneesheer-specialist in inwendige geneeskunde die een bijzondere beroepstitel in de endocrinologie-diabetologie heeft, neemt men ook de geneesheer-specialist in inwendige geneeskunde en in nucleaire geneeskunde die houder is van een bijzondere beroepstitel van specialist in de endocrinologie-diabetologie als rechthebbende van de maatregel op. Er zijn er 19. Het gaat om een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. Ze worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.